1.
ธงชัย ฉ, หนุเจริญกุล ส. ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Oct. 7];28(3):80-91. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15750