1.
ศรีวิชัย เ, ฝึกฝน ก, ปินใจ พ. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 4];28(3):95-107. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15751