1.
สวัสดิพานิช น, อภัยจิรรัตน์ จ. สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Nov. 28];28(3):123-34. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753