1.
สวมชัยภูมิ ก, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, โตสิงห์ อ, มั่นสมบูรณ์ อ. Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage. TJNC [Internet]. 2019 Oct. 1 [cited 2022 Dec. 3];34(4):34-47. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/166192