1.
นิลมานัต ก, อุดชุมพิสัย ม, พจมานพงศ์ ภ, นิยมไทย น. Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context. TJNC [Internet]. 2019 Apr. 23 [cited 2022 Sep. 30];34(2):76-93. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/168752