1.
ลี้ฮั่วฮวด จ, พาหุวัฒนกร ว, เสรีเสถียร เ. ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2023 Jan. 27];28(4):5-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980