1.
ไชยรินทร์ฤ, ฉันท์เรืองวณิชย์ว, โตสิงห์อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรม. TJNC [Internet]. 1 [cited 2020Feb.26];28(4):16-0. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16996