1.
สะมาแอ น, นิลมานัต ก, คงสุวรรณ ว. ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2022 Sep. 30];28(4):31-43. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998