1.
คุณกิตติว. ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช. TJNC [Internet]. 1 [cited 2021Jun.16];28(4):121-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17011