1.
ศรรักษ์ ว, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, โตสิงห์ อ, แก้วโรจน์ ก. Factors Predicting Trauma Patients’ Discharge Destinations. TJNC [Internet]. 2019 Jun. 28 [cited 2023 Jan. 28];34(3):105-22. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173389