1.
หาสาสน์ศรี น, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, โตสิงห์ อ, ริยาพันธ์ ศ. Factors Predicting Shock in Emergency Patients. TJNC [Internet]. 2019 Jun. 28 [cited 2023 Feb. 5];34(3):60-75. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173801