1.
บุญเลอร์เ, ประสบกิตติคุณท, แสงเพิ่มพ. Bangkok Residents’ Attitudes towards Breastfeeding in Public. TJNC [Internet]. 2019Jun.28 [cited 2020Oct.2];34(3):91-104. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/183217