1.
ไทยประดิษฐ์ ส, แซ่เซี้ย ว, ฐานิวัฒนานนท์ เ. ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั. TJNC [Internet]. 2014 Mar. 31 [cited 2022 Oct. 8];29(1):43-54. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18617