1.
ธนอมรพงศ์ ช, กิมปี ส, ฉายพุทธ ป, วงษ์คงคำ เ, เกษกุล ภ. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด. TJNC [Internet]. 2014 Mar. 31 [cited 2023 Feb. 5];29(1):67-81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18621