1.
ศรีวิทะ เ, ธงชัย ฉ. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. TJNC [Internet]. 2014 Aug. 21 [cited 2023 Jan. 29];29(2):86-100. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121