1.
ทรายทอง ธ, ปุญญโสพรรณ อ, นาคะ ข. ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 21 [cited 2022 Dec. 1];19(2):39. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2239