1.
อรัญดร ข, เชื้อประไพศิลป์ อ, โพธิโกสุม ไ. ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Nov. 28];20(2):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244