1.
ธงชัย ฉ. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Sep. 30];20(2):63. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245