1.
เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Dec. 3];22(2):4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247