1.
ธงชัย ฉ. การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 14];22(2):17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249