1.
สมใจ อ, เกยุรานนท์ พ, สิงห์ช่างชัย เ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 15];22(2):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251