1.
มโนการ ช, อ่วมตานี อ. การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 11];22(2):57. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252