1.
ส่งวัฒนา ป, พุทธรัตน์ อ. ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Jul. 4];22(2):72. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253