1.
ฉายพุทธ ป. วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Dec. 3];22(2):87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2254