1.
สุวรรณโณ จ, สุวรรณโณ จ. ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 13];22(2):99. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2255