1.
เก่งเขตกิจ บ, ระเบียบ เ, เอี่ยมรักษา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Dec. 2];14(3):24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2275