1.
ตะบูนพงศ์ ส, บาลทิพย์ ข. ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Oct. 7];14(3):51. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277