1.
ส่งวัฒนา ป, คงอินทร์ ว, ฐานิวัฒนานนท์ เ. ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2023 Jan. 27];15(2):12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297