1.
นิลมานัต ก, ไชยลังกา พ, เชื้อประไพศิลป์ อ. การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Nov. 28];15(3):30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2306