1.
หนุเจริญกุล ส. สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Oct. 3];16(1):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321