1.
บาลทิพย์ ข, เชื้อประไพศิลป์ อ, ไชยลังกา พ. ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Oct. 3];16(1):39. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2324