1.
มิตกิตติ ร, วัชรินทร์ยานน์ ก, แดงเปี่ยม ช. ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Dec. 4];16(2):37. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2332