1.
พงศ์ถาวรกมล ค, ฉัตรชัยสุชา ส, สมจิตประเสริฐ พ. ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Nov. 28];16(2):84. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2335