1.
ชุณหะวัต ด, ตันติกรกุล จ, ฦาชา ย. ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2022 Dec. 2];16(3):63. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2343