1.
พงศ์ถาวรกมล ค, ฉัตรชัยสุชา ส. รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 26 [cited 2023 Jan. 28];18(2):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2359