1.
บูรณะเรืองโรจน์ส, เกษมกิจวัฒนาส, กีรติวิทยานันท์ณ, พงศ์ถาวรกมลค. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. TJNC [Internet]. 1 [cited 2020Apr.11];21(2):46. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383