1.
บูรณะเรืองโรจน์ ส, เกษมกิจวัฒนา ส, กีรติวิทยานันท์ ณ, พงศ์ถาวรกมล ค. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 27 [cited 2022 Sep. 30];21(2):46. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383