1.
คงบุญ ส, สมประเสริฐ ช, เกษมกิจวัฒนา ส. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 27 [cited 2022 Sep. 29];21(2):62. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384