1.
เกษมกิจวัฒนาส. บรรณาธิการแถลง. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2021Jan.19];21(3). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2386