1.
ธงชัย ฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 2];21(3):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387