1.
ภักดีวงศ์เ. การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Sep.26];21(3):12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2388