1.
วะสี ป, ธงชัย ฉ, พงศ์มั่นจิตร พ, เชื้อเจ็ดตน พ, สุขเกษม ส. ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2023 Jan. 29];21(3):75. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2393