1.
เกษมกิจวัฒนาส. บรรณาธิการแถลง. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Feb.23];21(4). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2394