1.
ธงชัย ฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Aug. 14];21(4):8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395