1.
พลิกบัวว, เกษมกิจวัฒนาส, ผาณิตรัตน์ร, จักรภีร์ศิริสุขส. ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Feb.24];21(4):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2397