1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 6];22(1):4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2402