1.
หิรัญชุณหะส, แสงจันทร์ห, ส่งวัฒนาป, เพชรพิเชฐเชียรว. สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ. TJNC [Internet]. 2012Aug.28 [cited 2020Sep.26];22(1):9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2403