1.
พานิชย์ จ, ชัยวัฒน์ ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 4 [cited 2023 Feb. 5];22(3):40. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441