1.
อาภานันทิกุลม. บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Feb.24];22(4):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2457