1.
อาภานันทิกุล ม. บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Nov. 27];22(4):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2457